Polonia zamieszkuje kraje na wszystkich kontynentach. Nie ma na świecie wielu państw, które miały w minionym wieku tak liczną emigrację. Mamy więc możliwość wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej, co jest warunkiem rozwoju gospodarczego w XXI wieku. To nagłówek strony internetowej Fundacji Polonia Gospodarcza Świata.

Fundacja Polonia Gospodarcza Świata  została powołana z inicjatywy uczestników Światowych Konferencji Gospodarczych Polonii, jako instytucja służąca współdziałaniu firm – polonijnych środowisk gospodarczych w świecie i kraju – dla rozwijania międzynarodowej współpracy i wzajemnych, partnerskich korzyści. Kontynuuje ona tradycje corocznych spotkań gospodarczych Polonii realizowanych przez Fundacje Polonia, która została powołana w 1989 r. na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii, zamieszkałych w kilkunastu krajach świata oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne.

Celem Fundacji jest:

  • ułatwianie związków między środowiskami gospodarczymi Polonii, krajów jej osiedlenia oraz Polski dla efektywności wytwarzanych produktów, usług i obrotu towarowego na rzecz zrównoważonego rozwoju w zglobalizowanym rynku.
  • ułatwianie zawierania porozumień i kontraktów gospodarczych w drodze działań organizacyjnych, poradnictwa prawnego i finansowego, wykorzystując współczesne środki przekazu,
  • współdziałanie w powstawaniu grup finansowych i funduszy celowych, pomoc i uczestnictwo w spółkach, służących innowacjom gospodarczym i postępowi technicznemu,
  • propagowanie działalności podmiotów gospodarczych w formule partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego,
  • działalność na rzecz optymalnego wykorzystania pomocowych funduszy dla postępu technicznego, infrastruktury i ekologii,
  • współdziałanie z administracją państwową i samorządową, opracowywanie raportów i informacji, służących poprawie sprawności działania,
  • wspieranie inicjatyw w sferze nauki, kultury i integracji społecznej, jako aktywatorów postępu i rozwoju.

Fundacja jest corocznym organizatorem Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, w której udział biorą reprezentanci kilkudziesięciu krajów świata oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, biznesu i mediów.

Celem organizowanych od wielu lat konferencji gospodarczych jest rozwijanie międzynarodowej współpracy gospodarczej osób polskiego pochodzenia oraz powiązań między krajami osiedlenia a Macierzą. Wiemy z doświadczenia, że stworzenie platform umożliwiających nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy Polonią a krajem owocuje co roku wieloma projektami ekonomicznymi.

Liczymy, że projekty realizowane przez Fundację Polonię będą kolejnym krokiem służącym polskiej gospodarce i społeczeństwu, Polakom na całym Świecie, polskiej tradycji i kulturze oraz  – co tak istotne – wizerunkowi naszej ojczyzny na arenie międzynarodowej.

źródło: http://www.fundacjapolonia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here