Konfederacja Polski i Białorusi

0
390

Białoruś w swej historii podlegała wielu procesom integracyjnym. Naród białoruski łączą więzy przyjaźni i braterstwa ze wszystkimi jego sąsiadami. Mamy z nimi wiele pozytywnych doświadczeń długotrwałej koegzystencji w ramach jednego organizmu państwowego. Jednym z najbardziej jaskrawych i udanych przykładów takiego połączenia jest Rzeczpospolita Obojga Narodów, zlikwidowana w wyniku rozbiorów państw ościennych.


Rozpad Związku Radzieckiego położył raz na zawsze kres przymusowej inkorporacji narodu białoruskiego i stworzył mu prawo do samostanowienia i samodecydowania. Białoruś stanęła przed następującym wyborem: albo suwerenne, niezależne państwo, albo utworzenie zintegrowanego tworu państwowego. Jednym z naturalnych wyborów dla integracji wydaje się być odrodzenie bezprawnie unicestwionej Rzeczypospolitej, wspólnie z narodem polskim.
Niniejszy artykuł jest tylko próbą zachęcenia do dyskusji na temat inicjatywy przeprowadzenia dwóch referendów — jednego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a drugiego na terytorium Republiki Białorusi — z jednakowym pytaniem:

„Czy jesteś za zjednoczeniem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi w jedno państwo w ramach konfederacji, członka Unii Europejskiej, gwarantujące zachowanie pełnej równości władzy państwowej polskiemu i białoruskiemu narodowi?”

Rezultaty referendum będą miały tylko charakter doradczy i nie będą wiążące dla organów władzy państwowej obu państw. Nawiasem mówiąc, niniejsza publikacja nie jest kampanią na rzecz konkretnego wyniku referendum, ale nastawiona jest wyłącznie na rozpoczęcie publicznej debaty na temat tej inicjatywy.

Zgodnie z obowiązującą konstytucją Republiki Białorusi (roz. 2, art.74) z inicjatywą referendum mogą wystąpić następujące podmioty:

– Prezydent Republiki Białorusi;
– Izba Reprezentantów i Rada Republiki. Uchwała podejmowana jest na ich oddzielnych posiedzeniach większością głosów obu izb parlamentu;
– 450 tysięcy obywateli, posiadających czynne prawo wyborcze, w tym nie mniej niż 30 tysięcy obywateli z każdego obwodu i z Mińska.

Referendum na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zarządzić (art. 125 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej):

– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała musi być podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów;
– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

więcej na:

https://www.facebook.com/ConfederationOfPolandAndBelarus/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here