VOICE OF PASI –  GŁOS PASI – MISJA I WIZJA

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna (PASI) dąży do tego by stać się rozpoznawalnym i cenionym głosem Polonii na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym i godnie reprezentować interesy, potrzeby i aspiracje Amerykanów polskiego pochodzenia w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.

WARTOŚCI WIODĄCE

BEZSTRONNOŚĆ:

PASI zamierza współpracować z członkami wszystkich partii i ugrupowań politycznych które przestrzegają zasad prawdy, uczciwości i sprawiedliwości.

PRAGMATYZM:

PASI podchodzi pragmatycznie do współpracy z różnymi organizacjami i grupami interesów aby realizować wspólne cele.

ZASADY ETYCZNE:

PASI przestrzega najwyższych zasad i standardów etycznych.

DOSKONAŁOŚĆ PRZYWÓDZTWA:

PASI dąży do tego aby stać się wiodącą polityczną organizacją Polonii, której celem jest reprezentacja i realizacja interesów politycznych, kulturowych i ekonomicznych polonijnych społeczności.

MYŚLENIE STRATEGICZNE:

PASI realizuje politykę która pozytywnie oddziaływuje na nasze społeczności, oraz opowiada się za optymalnymi rozwiązaniami umożliwiającymi osiągnięcie nakreślonych celów.

STRATEGIA

Tworzenie i rozwój PASI jako reprezentanta interesów Polonii w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Zwiększanie liczby członków organizacji w Stanach Zjednoczonych z wykorzystaniem różnorodnych platform komunikacyjnych, wspieranie lokalnych oddziałów PASI oraz partnerstwo z innymi organizacjami.

Dążenie do stworzenia zjednoczonej społeczności polonijnej; działanie z poszanowaniem różnorodnych, a czasem sprzecznych poglądów i aspiracji jej członków. Budowanie Polonii amerykańskiej jako wspólnoty, z którą Polonia amerykańska będzie chciała się identyfikować.

MISSION AND VISION

The Polish American Strategic Initiative seeks to become a well-recognized voice for Polish American interests at the federal, state, and local levels in order to elevate sensitivity towards and appreciation of Polish Americans’ needs, ambitions, aspirations, and history. PASI strives to secure the fair representation of Polish American interests in our country’s political system.

CORE VALUES

NON-PARTISANSHIP:

PASI commits itself to a platform of non-partisanship and is open to working with members of all political parties that adhere to truth, honesty, and justice.

PRAGMATISM:

PASI embraces pragmatism in partnering with diverse interest groups and organizations, on any particular issue, towards reaching shared goals and benchmarks.

ETHICAL PRINCIPLES:

PASI adheres to the highest moral principles and standards.

LEADERSHIP EXCELLENCE:

PASI aspires to leadership excellence which empowers Polish American communities to advance their political, cultural, and economic interests.

STRATEGIC FORESIGHT:

PASI pursues policies that positively impact our communities while advocating for the best solutions to achieve our goals.

STRATEGIES:

Establishing and developing PASI as the voice of Polish American interests in the United States and Poland.

Increasing national membership using diverse communication platforms, supporting active local PASI chapters, and partnering with other organizations.

Seeking to develop a more cohesive Polish American community while recognizing diverse and sometimes conflicting views and aspirations of its members. We aspire to bring Polish Americans closer together as a community with which they want to identify.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here