Co przysługuje w Norwegii pracownikowi z Polski, który nie może stawić się do pracy z powodu ograniczeń wjazdowych w okresie pandemii?

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Parlament Norwegii zdecydował o zmianie ustawy o folketrygdloven (O ubezpieczeniach społecznych), tak aby Ministerstwo mogło w drodze rozporządzenia nakazać pracodawcom wypłatę zaliczki na poczet zasiłku chorobowego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdy pracownik nie może stawić się do pracy z powodu ograniczeń wjazdowych.

16 kwietnia ministerstwo przyjęło nowe rozporządzenia zobowiązujące pracodawców do wypłaty zaliczki na poczet odszkodowań za utratę dochodów powodowanych wymuszoną kwarantanną.

Co zmieniono w folketrygdloven czyli w ustawie o ubezpieczeniach społecznych?

25 – 16 folketrygdloven stanowi podstawę prawną do wydawania przez rząd w przypadku wybuchu epidemii lub niebezpieczeństwa wybuchu epidemii zarządzenia dotyczącego rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczeń za wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o folketrygdloven (ubezpieczeniach społecznych). Przepis stanowi również podstawę prawną dla Ministerstwa na podobnych zasadach do wydania przepisów dotyczących zwolnień z wymogu posiadania zaświadczenia lekarskiego, prawa do zasiłku chorobowego zgodnie z art. 8-4 dla osób, które mają lub uważa się, że mają chorobę zakaźną, prawo do świadczeń opiekuńczych i zwolnień z nałożonych obowiązków.

Zmiana oznacza, że ​​ministerstwo uzyskało również podstawę prawną do wprowadzenia obowiązku wypłaty przez pracodawcę zasiłku chorobowego w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, gdy pracownik nie może uczestniczyć w pracy z powodu ograniczeń wjazdu. Jest to teraz uregulowane w § 25 -16 litera e.

Co oznacza ta zmiana?

Ministerstwo otrzymało uprawnienia prawne do wprowadzenia przepisów, które nakładają na pracodawców obowiązek wypłacenia zaliczki na poczet zasiłku chorobowego z systemu ubezpieczeń społecznych, gdy pracownik nie może stawić się do pracy z powodu ograniczeń wjazdu.

Gdzie można znaleźć to rozporządzenie?

Zapisy zawarte są w rozdziale 3A przepisów przejściowych dotyczących wyłączeń z ustawy o ubezpieczeniach społecznych i ustawy o środowisku pracy w związku z pandemią COVID-19.

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-20-368

Kto jest uprawniony do zasiłku chorobowego na podstawie tych przepisów?

Musisz być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Nie jesteś obywatelem Norwegii.

Nie jesteś zarejestrowany w Norwegii.

Musisz być zatrudniony przez pracodawcę w Norwegii.

Musisz rozpocząć pracę w Norwegii 29 stycznia 2021 r.

Musisz pracować dla pracodawcy lub otrzymywać dochody z NAV przez cztery tygodnie przed datą złożenia wniosku o odszkodowanie.

Nie możesz jednocześnie otrzymywać innych świadczeń publicznych, które obejmują utracone zarobki za ten sam okres.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od dnia 29 stycznia 2021 r. Do rozwiązania stosunku pracy.

Komu można odmówić świadczeń?

Najpierw zakłada się, że wszystkie warunki są spełnione. Ponadto osobom, które naruszają wytyczne władz krajowych w zakresie podróżowania, można odmówić zasiłku chorobowego zgodnie z rozdziałem 3 A. W takim przypadku ważne jest, aby zapoznać się z poradami władz krajowych dotyczącymi podróży. Podróże, które nie są bezwzględnie konieczne, nie są zalecane. Na przykład podróże na wakacje nie są generalnie uważane za bezwzględnie konieczne. Jednak krajowe porady dotyczące podróży nie obejmują podróży do domu, ponieważ krajowe porady dotyczące podróży są udzielane osobom mieszkającym w Norwegii. Z tego powodu NAV i Ministerstwo określiły, że wyjazd do domu (Polakom)  w tym kontekście będzie uważany za podróż ściśle niezbędną i jest to coś, co pracodawca musi wykorzystać jako podstawę.

Czy mamy prawo do zasiłku chorobowego, jeśli podróżujemy do domu?

Pod warunkiem spełnienia innych warunków podróż do domu, tj. do własnego miejsca zamieszkania, będzie traktowana jako podróż ściśle niezbędna, a prawo do zasiłku chorobowego nie wygaśnie. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę na poczet zasiłku chorobowego od momentu powrotu do domu do wygaśnięcia ograniczeń wjazdu.

Do jakiej wysokości mamy prawo do świadczenia?

Należy pamiętać, że świadczenia chorobowe zgodnie z niniejszym rozdziałem oznaczają, że otrzymujesz maksymalnie 70% podstawy zasiłku chorobowego zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, a podstawa zasiłku chorobowego jest ograniczona do 6-krotności kwoty podstawowej (70% 608 106 NOK = 425 674 NOK rocznie – 35 472 NOK miesięcznie).

Zobacz też, co pisze NAV. https://www.nav.no/no/bedrift/refusjon-ved-innreiseforbud-under-pandemien

Dlaczego nazywa się to zasiłkiem chorobowym, skoro nie zakłada się, że jesteśmy chorzy?

Została ta nazwa wybrana w celu wprowadzenia praktycznego schematu, który można wdrożyć w krótkim czasie. Słowo „zasiłek chorobowy” jest zatem nieco mylące, ale należy zwrócić uwagę, że gdyby się zdecydowano na  stworzenie zupełnie nowego rozwiązania, technicznie doprowadziłoby to do znacznie dłuższego czasu legislacji i opóźnień w działaniu programu.

Od jakiego momentu mamy prawo do odszkodowania?

Ustawie nadano moc wsteczną, dzięki czemu prawo do odszkodowania można przyznać od 29 stycznia 2021 r.

W jaki sposób beneficjent powinien przystąpić do otrzymywania zasiłku chorobowego?

To pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia zaliczki na poczet zasiłku chorobowego za okresy, do których pracownik ma prawo. Nie określono, kiedy pracodawca to zrobi, ale zakłada się, że zasiłek chorobowy będzie wypłacany z góry w tym samym czasie, w którym normalnie wypłacane byłoby wynagrodzenie. NAV zamieściło informacje dla pracodawców na swojej stronie internetowej.

Co możemy zrobić, gdy pracodawca odmówi nam wypłaty pieniędzy?

Możliwe, że pracodawca nie wie o programie. W takim przypadku ważne jest, aby pracodawcę o tym poinformować. Ten post ma na celu dostarczenie jak najbardziej praktycznych informacji. NAV na swojej stronie internetowej zamieściło również informacje dla pracodawców.

Jeżeli jednak pracodawca odmówi, z przepisów określonych w § 3A-3 wynika, że ​​zasiłek chorobowy wypłaca zakład ubezpieczeń społecznych, jeżeli pracodawca nie płaci. Formularz zgłoszeniowy nie jest jeszcze gotowy, ale zostanie wkró™ce opublikowany na nav.no,

Czy w ramach tego programu można otrzymać wynagrodzenie za urlop za zasiłek chorobowy?

Nie, tak stanowi w regulaminie § 3A-4 (akapit trzeci).

Co się stanie, jeśli pracownik w porozumieniu z pracodawcą wziął urlop na okres, w którym powinien faktycznie być w pracy?

Jeśli zostanie zawarta umowa z pracodawcą, że urlop zostanie cofnięty, świadczenia chorobowe mogą być nadal wypłacane. Jest to określone w przepisach § 3A-4 (akapit drugi).

Przydatne linki

Informacje od NAV dla pracodawców, w tym formularz zwrotu kosztów:

https://www.nav.no/no/bedrift/refusjon-ved-innreiseforbud-under-pandemien

Informacje od NAV dla pracowników: https://www.nav.no/no/person/arbeid/innreiseforbud-under-pandemien–kompensasjon-for-tapt-inntekt#chapter-1

Ogólne informacje z NAV: https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/arbeidstakere-med-bosted-utenfor-norge-kan-fa-kompensert-tapt-arbeidsinntekt-fra -29 stycznia

Rekomendacja do pozwu: https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstilling/stortinget/2020-2021/inns-202021-327s.pdf

Debata:

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2020-2021/refs-202021-04-08?m=12

Regulamin: https://lovdata.no/forskrift/2020-03-20-368

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych

25-16: https://lovdata.no/NL/lov/1997-02-28-19/§25-16

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here