Pierwsza wzmianka o Krośnie pochodzi z 1282 r., z dokumentów księcia krakowskiego Leszka Czarnego. Rozwojowi osady sprzyjało korzystne położenie przy szlaku handlowym z Małopolski na Ruś i Węgry.

Na przełomie XIII i XIV w. wschodnia część ziemi krośnieńskiej należała prawdopodobnie do Rusi Halickiej. Przemawia za tym brak Krosna w dokumentach Władysława I Łokietka. Sytuacja ta zmieniła się w latach 1340–1349, po przyłączeniu Rusi Halickiej do Polski. W połowie XIV w. Krosno otrzymało prawa miejskie na prawie magdeburskim. W 1367 r. król Kazimierz Wielki nadał mu tytuł królewskiego wolnego miasta oraz własny herb (wzięty z herbu księstwa brzesko-kujawskiego). W tym samym czasie wzniesiono fortyfikacje miejskie. W 1461 r. wybudowano wodociągi. W 1473 i 1474 r. odparto najazdy węgierskie wojsk króla Macieja Korwina.

Na przełomie XV–XVI w. Krosno stało się ważnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym (handel winem węgierskim, płóciennictwo, sukiennictwo). W drugiej ćwierci XVI stulecia, w mieście liczącym ok. 4 tys. mieszkańców, powstała liczna wspólnota luterańska.

Pograniczną krainę trapiły najazdy tatarskie — np. w 1624 r. dotarli tu Tatarzy budziaccy Kantymira Murzy. Plagą tamtych czasów było także zbójnictwo na traktach handlowych. Walkom zbrojnym towarzyszyły zarazy i pożary, jeden z największych strawił miasto w 1638 roku. W 1655 r. Krosno zostało złupione i znacznie zniszczone przez Szwedów. Z kolei w 1657 r. odparło najazd wojsk siedmiogrodzkich księcia Rakoczego.

Podczas wojny północnej, w latach 1702–1709, ziemia krośnieńska znów stała się terenem zmagań pomiędzy wojskami szwedzkimi, wspierającymi króla Stanisława Leszczyńskiego, a armią saską i wojskami zwolenników saskich Wettynów. W listopadzie 1702 r. po pogromie wojsk saskich, na Krosno napadły oddziały szwedzkie korpusu gen. Magnusa Stenbocka. W 1709 r. po klęsce króla szwedzkiego Karola XII pod Połtawą, do Krosna weszły z kolei wojska rosyjskie cara Piotra I.

Sytuacja gospodarcza i społeczna zaczęła zmieniać się dopiero od połowy XIX w. na co wpłynęło korzystnie zniesienie pańszczyzny. Ponowny rozwój Krosna związany był z odkryciem i eksploatacją złóż ropy naftowej. W 1856 r. Krosno i pobliska Bóbrka stały się kolebką przemysłu naftowego. W ślad za tym w 1905 r. uruchomiono Zakłady Rafinerii Ropy Naftowej. W 1884 r. dotarła do miasta kolej żelazna.

Po wybuchu I wojny światowej w sierpniu 1914 r. z Krosna do Krakowa wyruszyła 200-osobowa kampania strzelecka. Już we wrześniu na ziemię krośnieńską wkroczyła armia rosyjska, w samym mieście stacjonował sztab 8. Armii gen. Brusiłowa.

Jesienią 1918 r. Krosno znalazło się w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej. W latach powojennych najważniejsza stała się odbudowa gospodarki, powstało wiele nowych przedsiębiorstw przemysłu szklarskiego, elektrochemicznego i gumowego, uruchomiono wydobycie gazu ziemnego. Jednak dopiero lata 30. XX w. przyniosły prawdziwy rozwój. Krosno znalazło się w Centralnym Okręgu Przemysłowym, w powiecie rozwijał się przemysł naftowy.

Stabilną sytuacje przerwała II wojna światowa. We wrześniu 1939 r. Krosno zajęły wojska niemieckie. Gestapo przeprowadzało aresztowania początkowo głównie wśród inteligencji oraz działaczy politycznych i społecznych. W Krośnie powstały m.in. Młoda Polska, na jej bazie zaś Tajna Organizacja Wojskowa, Organizacja Orła Białego, która szybko podporządkowała się Służbie Zwycięstwa Polski. W 1942 r. doszło do scalenia większości grup konspiracyjnych w szeregach Armii Krajowej, która od lipca 1944 r. uczestniczyła w Akcji „Burza”.

W latach 50. i 60 XX w. postępował zauważalny rozwój gospodarczy miasta, pełniącego rolę siedziby powiatu w województwie rzeszowskim. Powstało wiele nowych zakładów pracy, szkoły średnie, placówki kulturalne i obiekty użyteczności publicznej. W 1975 r. Krosno stało się stolicą utworzonego województwa krośnieńskiego, istniejącego do 1998 r.

▸ Źródło: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci…

▸Sprzęt do nagrań i edycji Dron – https://amzn.to/3FQiJXU Akumulatory – https://amzn.to/3lQIQpK

Laptop – https://amzn.to/3lOUamk

Dron fpv – https://amzn.to/30rbV2H

Gogle fpv – https://amzn.to/3AS9nHm

Aparatura fpv – https://amzn.to/3vp47dl Kamera fpv – https://amzn.to/3vnjqTH

Plecak – https://amzn.to/3j8NOfK

Telefon – https://amzn.to/3j9V3nS

Sd card – https://amzn.to/3peUPPR

Dysk – https://amzn.to/3BWghgm

Słuchawki – https://amzn.to/3je8LWz

Myszka – https://amzn.to/2XlhheG

Program do edycji – https://amzn.to/2XrrfeK

Socialmedia ▸YouTube: https://www.youtube.com/c/lecewmiasto​​ ▸Facebook: http://www.facebook.com/lecewmiasto​​

Music ▸Krystian Lasek – Thoughts ▸https://www.facebook.com/krystian.la.77

Współpraca, licencje na materiały oraz zapytania biznesowe:

▸ biuro@lecewmiasto.pl

Sprawdź naszą stronę internetową ▸ www.lecewmiasto.pl

Partnerzy ▸ www.itvp.tv

▸Copyright © Lecewmiasto | All rights reserved | #Krosno #dron #lecewmiasto

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here