ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO

Do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej Posłowie, Senatorowie

Jest wielkim oczekiwaniem społecznym, że bez wyjątku wszyscy ze zdwojoną energią przystąpią do pozyskania sojuszników, różnych opcji politycznych – ponad podziałami, aby dla udaremnienia przekazywania kontroli nad polską ziemią i zasobami naturalnymi wprowadzić zaporowe zapisy w Ustawie Zasadniczej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujące osiągnięcie tego celu.

Strategiczna Inicjatywa Obywatelska w formie pisma kierowanego do wszystkich oraz zawartych w nim apeli, wniosków i sugestii proponuje, aby (powołując się na konkretne artykuły Konstytucji RP) podjąć działania prawne zebrania wymaganej ilości podpisów posłów pod następującymi nowelizacjami Ustawy Zasadniczej, w niżej wymienionych art.1, art.4, art.5. :

• Art.1 pkt.1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. pkt.2. „Aktywa Państwowe (ziemia, zasoby naturalne, wody, lasy – należą do Narodu Polskiego”. pkt.3. „Zbycie, przewłaszczenie lub obciążenie hipoteką aktywów państwowych wymienionych w pkt.2 może się odbywać tylko i wyłącznie za zgodą Obywateli Narodu Polskiego wyrażoną w ogólnokrajowym referendum”. pkt.3 Wynik Referendum jest wiążący dla Rządu RP zgodnie z wolą większości, biorących udział w głosowaniu. W przypadku niepowodzenia w/w inicjatywy podjęte zostanie Rozwiązania alternatywne jako ostateczne: W przypadku nie dokonania stosownych zmian w Konstytucji RP zabezpieczających interes narodu lub nie dopuszczenia do przeprowadzenia referendum przez Rząd RP (Sejm, Senat, Prezydent) Suweren przeprowadzi własne, bezpośrednie Referendum metodą elektronicznego głosowania dotyczące powszechnego uwłaszczenia uprawnionych Obywateli Narodu Polskiego na strategicznych aktywach państwowych tj. ziemi , zasobach naturalnych, wodzie, lasach Pytania referendalne

1. Czy jesteś za umorzeniem wszystkich koncesji wydanych na poszukiwanie i rozpoznanie zasobów złóż kopalin w Polsce w okresie 30 letniej transformacji ustrojowej ,wydanych przez kolejne rządy bez zgody Suwerena Narodu Polskiego jako jedynego prawnego ich właściciela. a. Umorzenie koncesji wydanych nie zgodnie z interesem narodowym odbędzie się za zwrotem kosztów inwestycyjnych poniesionych przez podmioty z kapitałem zagranicznym na, poszukiwanie i rozpoznanie złóż wraz z dodatkowym odszkodowaniem w wysokości 10% nakładów wydatkowanych na wykonanie Dokumentacji Geologicznej, Planu Zagospodarowania Złoża, Operatu Środowiskowego b. Czy jesteś za powołaniem Obywatelskiej Komisji Śledczej na prawach Parlamentarnej Komisji Śledczej mającej na celu udokumentowanie wszystkich nieprawidłowości, zaniedbań, zaniechań i działań kolejnych rządów na szkodę Narodu Polskiego, związanych z próbami wywłaszczenia Polaków ze strategicznych Aktywów Państwowych, które miało i ciągle ma miejsce w okresie transformacji ustrojowej.

2. Czy jesteś za uwłaszczeniem Obywateli Polski na strategicznych aktywach państwowych jakimi są polska ziemia, polska woda, polskie lasy oraz polskie zasoby naturalne i przyrodnicze.

Źródła prawa Ustawa o referendum ogólnokrajowym art. 63 Konstytucja PR – art. 125 i 235

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here